Dokumenty DK Handlová

Hlavnou náplňou DK je organizovanie kultúrnych podujatí pre občanov mesta. Ponúka pestrú paletu podujatí z oblasti domácej a dovážanej kultúry, podieľa sa na organizovaní celomestských podujatí, podporuje krúžkovú a vzdelávaciu činnosť.
Okrem tejto činnosti Dom kultúry zabezpečuje reprezentačné podujatia pre mesto Handlová, pre podniky a organizácie, pracovné stretnutia.
Dom kultúry prevádzkuje digitálne Kino Baník a Filmový klub REBEL. Príjemná kinosála a zároveň hľadisko má kapacitu 440 miest.
Javisko spĺňa podmienky pre účinkovanie väčšiny divadelných súborov.
V priestoroch DK sa nachádzajú dve spoločenské sály využívané na rôzne zábavy, plesy, svadby, čitáreň vhodná...

V prílohe:

1. Zriaďovacia listina DK Handlová - zriadovacia_listina_dk.pdf

2. Štatút DK Handlová - STATUT_DK_HANDLOVA.pdf

3. Metodický pokyn na vykonávanie zákona č. 211 2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám - SLOBODN_PRISTUP_K_INFORMACIAM.pdf